JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2008. május 23-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

évi rendes Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VI. emeleti előadótermében

[Kokas Károly fotói: http://virgo.bibl.u-szeged.hu/~kokas/mek2008/]Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők az Országos Széchényi Könyvtárból és máshonnan.

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,

valamint Elter András a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezetőMADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2008. 05. 23. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+ 1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Javasolja, hogy a Közgyűlés két előadás meghallgatása után újra üljön össze.

Átadja a szót Moldován Istvánnak.

MOLDOVÁN ISTVÁN a két szakmai előadás témáját ismerteti. Elmondja, hogy most először került sor a szélesebb érdeklődő réteg meghívására a Katalist-en keresztül. Meghívtuk a Magyar Könyvtárosok Egyesületének keretében létrejött Fejlett Információs Technikák és Társadalom Szekció képviseletében Paszternák Ádámot és Kardos Andrást, hogy ismertessék a szekció célkitűzéseit.

Köszönti az OszK-ból érkezett érdeklődőket. Bemutatja Simon Jennifert, az osztály új kollégáját, aki többek között Góczán Andrea egyesületi adminisztrációs, kapcsolattartó feladatait vette át.

Bemutatja a Sajtódigitalizálás a Könyvtárban című szakmai nap honlapját és felhívja a figyelmet a rendezvényre.

A 2008. június 19-én megrendezendő szakmai rendezvény fő célkitűzése az, hogy azon könyvtárak, melyek sajtódigitalizálással kívánnak foglalkozni, megfelelő fórumhoz jussanak, lehetővé téve a tevékenység egyeztetését.


PASZTERNÁK ÁDÁM ismerteti az MKE FITT szekció célkitűzéseit. A szekció alakuló gyűlése május 6-án volt. 3 fő célt határoztak meg ezen:

  1. A társadalmi-informatikai változások figyelése és elemzése a könyvtári munka szempontjából.

  2. Tájékoztatás az informatika új lehetőségeiről.

  3. Önképzés és a tapasztalatcsere, hogy a használói érdekeket szem előtt tartva a technológiák könyvtári felhasználását, módszerek és eszközök adaptációját, az újdonságok közti szelektálást segítsük, illetve abban egymásnak segítséget nyújtsunk.


A két szakmai előadás (Drótos László: Digitális Képarchívum, Király Péter: Az eXtensible Catalog projekt) és az MKE FITT bemutatkozása után a közgyűlés ismét összeül.


MOLDOVÁN ISTVÁN a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Elter Andrást, amelyet a megjelent tagok egyhangúlag elfogadnak.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Király Péternét (KFKI RMKI), valamint Krén Emilt. Egymás után szavazásra bocsátja a hitelesítők személyét, a tagok mindkettőjüket egyhangúlag elfogadják.


Ezután ismerteti a napirendi pontokat:

1. napirendi pont:
A 2007. évi közhasznúsági beszámoló beterjesztése

2. napirendi pont:
A Felügyelő Bizottság beszámolója
A közhasznúsági beszámoló ill. a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása szavazással

3. napirendi pont:
Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról


MOLDOVÁN ISTVÁN
elmondja, hogy 2007-ben nem voltak jelentős pályázatai az egyesületnek. A Nemzeti Civil Alapítvány továbbra is adminisztrációra, könyvelésre, és egyéb működési költségekre biztosított forrásokat. Az NCA pályázati forrásának egy részéből fizetjük a MEK-be felkerülő szépirodalmi művek korrektúráját. Erre a célra az OSzK 3 éve már nem ad költségvetési támogatást. A korrektúra finanszírozásának egy része az 1%-os SZJA támogatásokból történik.

Idő és energia híján nem tudtunk pályázni a határontúli civil szervezetekkel való együttműködést elősegítő pályázatra. Kívánatos lenne, ha ebben a tevékenységben a tagok közül tudnának segíteni, mivel a szolgáltatásunk jelentős részben a határainkon túli olvasók felé történik.

Sikerként könyvelhető el, hogy az Erdélyi Múzeum folyóirat több számát is az EPA-ban archiváltuk az Erdélyi Magyar Adatbank segítségével.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsától szerencsére már 3 éve jelentős támogatást kapunk tartalomfejlesztésre. Az idei évre is beadtunk feléjük egy tervet. Tavaly 15 millió Ft támogatás érkezett tőlük, mely összeget folyóirat és könyv digitalizálására fordítottuk. Nagy segítség lenne, ha az egyesület tagjai is részt vennének a digitalizálás munkájában, illetve javaslatokkal állnának elő a digitalizálandó műveket illetően.

Idén még függőben van az összeg megszerzése a digitalizálandó folyóiratok kapcsán; a Vasárnapi Újság és az Irodalomtudományi Közlemények számai merültek fel.

Az Erdészeti Kutató Intézet szeretné a szaklapját nálunk digitalizáltatni. Sajnos az Osztálynak nincs nagy tömegű digitalizálásra eszköze és humán kapacitása.

KOKAS KÁROLY és ZIMÁNYI MAGDA szerint az lenne a megoldás, ha az Egyesület közvetítene a megrendelő és a digitalizálást végző alvállalkozó között fővállalkozóként. Vagyis az lenne a kívánatos, ha nem a megrendelő tárgyalna közvetlenül a munka elvégzőjével, hanem az Egyesület.

MOLDOVÁN ISTVÁN fontos előrelépésként említi azt a tényt, hogy a folyóiratok digitalizálása során a tartalomjegyzékek XML formátumba kerülnek konverzióra, erre a munkára (a tavalyi közgyűlés eredményeképpen) gyakornokok is jelentkeznek.

KOKAS KÁROLY szerint nagy a jelentősége annak, hogy amennyiben külső felkérésre a MEK osztály végzi szakmai intézmények, szervezetek tudományos anyagainak a digitalizálását, az az archiválás által örök értékké, közkinccsé válik, és nem csak egy reprezentációs adathordozón jelenik meg.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az ISZT támogatásból be volt tervezve egy hangoskönyv digitalizálással egybekötött tartalomfejlesztés is, de az MVGyOSz belső átalakulása miatt erre nem került sor, holott a felhasználók sokszor keresik a hangoskönyveket. Az OszK-ban van egy kisebb hangstúdió, felmerült annak a lehetősége is, hogy a hangoskönyvek létrehozása is itt történjen. Sajnos a magyarországi hangoskönyvkiadók konkurenciának tekintik az MVGyOSz által felolvastatott műveket.

KOKAS KÁROLY megemlíti, hogy az Egyesült Államokban több helyen a felolvasószoftvereket is konkurenciának tekintik a hangoskönyvkiadók, még perek is folytak ennek kapcsán.

MOLDOVÁN ISTVÁN: A könyvtáraknak mindenképpen reagálniuk kell a megnövekedett hangoskönyv igényekre.

KOKAS KÁROLY megkérdezi, hogy a felolvasott könyv a hagyományos elektronikus könyvekkel azonos szerzői jogokkal rendelkezik-e?

MOLDOVÁN ISTVÁN: Ez egy műfelhasználásnak minősül, és a felolvasó is rendelkezik külön jogokkal.

MOLDOVÁN ISTVÁN közbeveti, hogy nagyon hasznos lenne a Nyugaton élő magyarság támogatását is megnyerni (pl. jó kapcsolatunk van a hollandiai Mikes International kiadóval, valamint észak és dél-amerikai magyar szervezetekkel.)

MOLDOVÁN ISTVÁN ezt követően javasolja a 2007. évi közhasznúsági beszámoló szavazással történő elfogadását.

A közhasznúsági beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadják.


MOLDOVÁN ISTVÁN
felkéri Hámori Gábort, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság beszámolóját.


HÁMORI GÁBOR
: Igen jó volt a bizonylati fegyelem. A tavalyi évtől eltérően idén nem kellett a mérlegen utólag változtatni.

A 2007. évi pályázati támogatás megegyezett a 2006. évivel. Az ISZT-től 5 millióval több támogatás érkezett.

A felügyelő bizottság megállapítja, hogy a gazdálkodás egésze jobb volt, mint az előző évben.

Mindezek figyelembevételével javasolja a tagoknak a pénzügyi beszámoló elfogadását.


MOLDOVÁN ISTVÁN
szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását.

A beszámolót a tagok egyhangúlag elfogadják.


MOLDOVÁN ISTVÁN
ezután részletesebben ismerteti a tavalyi és idei pályázatokat.

Ennek kapcsán megemlíti azt is, hogy jelentős előrelépést jelent az, hogy 2007-ben már interneten keresztül intéztük az átutalásokat.

2007-ben már működött az NCA on-line pályázati rendszere, így feleslegessé vált a nagy mennyiségű pályázati űrlapok papíron való kitöltése, postázása.

A bevételekhez hozzájárult még a MEK honlapjának a címoldalán felajánlott támogatási formák (pl. SMS) lehetősége. Természetesen az így felajánlott összeg még nem túl jelentős.

Az idei tervek között szerepel még az ISZT támogatásával történő további tartalomfejlesztés, valamint a sajtódigitalizálási rendezvény megszervezése június 19-én.

MADER BÉLA felhívja a figyelmet arra, hogy a 2003-ban elfogadott TEÁOR kódokat tavaly megváltoztatták. Ez az egyesület alapító okiratát is érinti, ezt is meg kell változtatni, így ez is ügyvédi költséggel jár.


MOLDOVÁN ISTVÁN
megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése.


További felszólalás nem lévén, Moldován István megköszöni a tagok részvételét és lezárja a közgyűlést.

K. m. f.

.................................

dr. Mader Béla
elnök

.................................

Elter András
jegyzőkönyvvezető


.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő


.................................

Krén Emil
jegyzőkönyv hitelesítő