A XIV. századi aranyválság
(1917)
[1]

A középkori Európa gazdasági életének súlyos betegsége volt a pénzviszonyok bizonytalansága, a pénzérték labilitása. A VIII. század óta Európa-szerte uralkodó frank ezüstdénár-rendszer a X–XII. században válságos helyzetbe jutott. Az egységes frank birodalmi dénár helyébe lépő és súlyban, értékben folytonosan csökkenő territoriális dénárok és lemezpénzek uralma megbénította a kereskedelmi forgalmat. A kényszerpénzváltás és évi pénzújítás rendszere s a vele kapcsolatos üzletszerű pénzrontás útját állta az egészséges gazdasági fejlődésnek. A könnyen kezelhető, állandó értékű fizetőeszköz hiánya, a helyi pénzek változatossága s a pénzverési felségjognak nyerészkedésre való felhasználása elviselhetetlen terheket rótt úgy a belföldi, mint – különösen – a nemzetközi kereskedelemre.

Az áldatlan állapotok természetes következménye a súly szerint mért veretlen ezüstnek pénzül alkalmazása volt. A helyenként és időnként változó értékű ezüstpénz a nemzetközi forgalom lebonyolítására nem lévén alkalmas, a XII. században – Itáliát kivéve – egész Európának kereskedelmi értékpénzévé a veretlen ezüstrúd lett. Mellette az apró helyi ezüstpénzek a váltópénz szerepét játszották.

A XII. század végén – a keresztes hadjáratok nyomán – megindult és mindinkább fejlődő, élénkebb nemzetközi kereskedelmi forgalmat a nehézkes ezüstrúdvaluta már nem elégíthette ki. Másrészről az ezüstrúdvaluta érzékenyen érintette az uralkodók anyagi érdekeit, mert általa a pénzverésből szerzett nagy jövedelem élvezetében háboríttattak meg. A veretlen ezüst használatát a legszigorúbb tilalmakkal sem gátolhatták meg, ha továbbra is rossz pénzt verettek. Értékesebb, jobb pénzre volt szükség s a XII. század vége óta Európa-szerte látunk pénzjavításra, jó pénz verésére irányuló törekvéseket.{1} E reformkísérletek, melyek a régi ezüstdénárrendszer keretien belül mozogtak, több-kevesebb sikerrel jártak, de jellemző, hogy a pénzverő urak a XIII. században csaknem valamennyi pénznek a pénzlábát kénytelenek voltak ismét leszállítani.{2} A territoriális ezüstdénárrendszer bomlása feltartóztathatatlanul haladt tovább. Félrendszabályokkal, részleges reformokkal a világszerte dúló válságon segíteni nem lehetett. Az olasz kereskedővárosoknak a XII. század végén, nagy – 12 kis dénár értékű – ezüstpénzek (soldo, grosso) verésével végrehajtott radikálisabb, de alapjában a dénárrendszeren nyugvó reformja sem segített a bajon, bár rövidesen sok követőre talált{3} s a nehéz garas a nemzetközi forgalomban is szóhoz jutott.{4}

Aranyat a középkorban, a XII. századig ritkán használtak fizetési eszközül. Európának nem volt számottevő aranykészlete. A XII. században a keresztes hadak nyomán fellendült kereskedelem révén mind több arany jött Keletről Itáliába és a többi tengermelléki országokba. S a kereskedelem élénkülésével ez országok már nem is nélkülözhették az aranyat. A XII. században megindult az arany térhódítása a nehézkesebb ezüst rovására. Mind gyakrabban olvasunk arab és bizánci aranypénzzel, vagy súly szerint mért veretlen arannyal történt fizetésekről.{5}

A veretlen arany és külföldi aranypénz terjedő forgalmát a XIII. század közepén követte a belföldi aranypénz verése. Célja: állandó és értékes kereskedelmi pénz forgalomba hozatala, a forgalom lebonyolításának könnyítése és a pénzverésből származó haszon otthontartása volt.

A szicíliai aranypénzeket{6} nem számítva, elsőnek Flórenc [Firenze], Itália egyik leggazdagabb városa, a későközépkori Európa bankára veretett aranypénzt. 1252-ben verték az első aranyforintot (fiorino d’oro), mely évszázadokon át állandó súlyban és változatlan jó minőségben veretvén, kedvelt nemzetközi fizetési eszközzé lett. A flórenci bankárok és kereskedők kiterjedt összeköttetései és a forint állandó értéke gyors elterjedést biztosítottak a forintnak. Már a XIII. század utolsó negyedében Európa-szerte ismert volt a flórenci arany s Keleten is sikerrel versenyzett a bizánci solidus-szal. A flórenciek a nemzetközi forgalomban aranypénzzel fizettek s aranypénzt követeltek. Rohamos terjeszkedésében nagy része volt a pápai kamarának, mely a XIII. század vége óta az összes számadásokat aranyforintban követeli s megkívánja, hogy adószedői lehetőség szerint minden országban aranyforintokban szedjék a pápai tizedet.

Az aranyforint verésével Flórenc megoldotta az egységes és állandó értékű világkereskedelmi pénz nagy problémáját. A forint könnyen kezelhető, értékes és állandó értékmérő volt. Használatával a pénzviszonyok bizonytalansága megszűnt, mert a helyenként és időnként változó értékű ezüstpénz tényleges értéke, kurzusának, vagyis az aranyforinthoz való azidőszerinti viszonyának megjelölésével, pontosan meg volt állapítható. A XIII. század második felében már az aranyforint játszotta az állandó értékkel bíró nemzetközi értékpénz szerepét, amit addig – jobb híján – a súly szerint mért ezüstrúd töltött be. Az ezüstpénz mindenütt, ahol az aranyforint forgalma kiterjedtebb mértékeket öltött, váltópénzszerű fizetési eszközzé, tisztára helyi jelentőségű pénzzé süllyedt, bár – a belső forgalomnak továbbra is főfizetési eszköze maradván – mai értelemben vett váltópénznek nem nevezhető. Az ezüstpénz jelentőségének csökkenésével természetesen mindazok a gazdasági bajok is szűnőben voltak, melyek a rendezetlen ezüstpénzveréssel és az ezüstrúdvalutával kapcsolatosak voltak. Az aranypénz verésével kezdődik Európában a rendezett valután alapuló pénzgazdaság.

Nem sokkal az első flórenci aranyak verése után 1254 óta a francia, 1257 óta az angol királyok verettek aranypénzeket. Itáliában a flórenci arany mintájára Genova, talán már 1252-ben, majd Milánó, Róma s 1278 óta Anjou Károly szicíliai és nápolyi király is verettek „forint”-nak nevezett aranypénzeket. A velencei dogek 1284-ben kezdik meg félezredévig azonos formában és értékben vert aranyaik, a ducato d’oro-k verését. Míg a francia és angol aranyak, a genovai, milánói és római forintok csak szűkebb körben voltak használatosak, a velencei dukát – a velencei kereskedők kiterjedt üzletköre révén – a nemzetközi, különösen a keleti kereskedelmi forgalomban is sikerrel versenyzett Flórenc aranyával. A francia arany Szép Fülöpnek 1295 óta vert gros royaux d’or-jaival jutott világkereskedelmi szerephez, míg az angol pénz forgalma csak 1344 után – III. Edward aranyverése óta – lett kiterjedtebbé.

Az aranypénzek verésével azonban az ezüstpénz forgalma sem szűnt meg. A XIII. században – Itáliát s a Földközi-tenger mellékét kivéve – még nem szólhatunk az aranypénz uralmáról. Az átmenet lassú és egyenetlen volt. S emellett a forintnak a helyi forgalomban még Itáliában sem volt szerepe. A belkereskedelem kizárólagos fizetőeszköze az ezüst maradt. A flórenci és velencei piac hétköznapi forgalmát a XII. század óta kiváló minőségű és jóhírű flórenci ezüstpénzzel (fiorino d’argento) s a velencei garassal és aprópénzzel (grosso, piccolo) bonyolították le.

Franciaországban 1295 előtt az ezüst az uralkodó valutafém; Német-, Cseh- és Magyarországon még a XIV. század első negyedében is kizárólagos az ezüst uralma. Az aranypénz csak szórványosan fordult elő. Az Alpeseken innen először – 1325 vagy 1326-ban – János cseh és I. Károly magyar királyok verettek, teljesen a flórenci arany mintájára és értékében aranyforintokat. Németországban 1337-ben IV. Bajor Lajos király, Flandriában – mint az ő vicariusa – Edward angol király és 1339-ben gelderni Rainhold herceg voltak az első aranyforintok kibocsátói. Ugyanez időtájt kísérletezett arany verésével II. Albrecht Ausztriában. 1340-ben Lübeck és Frankfurt, 1346-ban Trier, 1347-ben Köln, 1350-ben Mainz, 1341–50 közt Szilézia, 1357-ben Bamberg és Flandria grófjai verettek aranypénzt s 1356-ban az összes német pénzverő urak megkapták az aranypénz verésének jogát, mit a flórenci mintájára vert, de kevésbé értékes forintok verésével gyakoroltak.

1350 táján az aranypénz befejezte diadalútját. Száz esztendő alatt egész Európa s az ismert világ nemzetközi kereskedelmi pénzévé az aranyforint (dukát stb.) lett. A középkori ezüstvalutát a világkereskedelemben – a helyi ezüstvaluta fenntartása mellett – az aranyvaluta váltotta fel. Európa – az összes terménygazdasági elemek kiküszöbölésével – a tiszta pénzgazdaság rendszerére tért át.{7}

A veretlen arany és külföldi aranypénz használatával megindult s a XIII. század közepén Itáliában, majd a XIV. század első felében Európa-szerte végrehajtott nagy valutareform természetszerűleg az aranykereslet hatalmas megnövekedésére vezetett.

A középkorban és speciel a XII–XV. században a világ nemesércszükségletét elsősorban Afrika, Magyar-, Cseh-, Németországok (Meissen) és Szilézia termelése látta el.{8}

Nyugat-Európának – a galliai gazdag aranytelepek teljes kitermelése után – nem volt számottevő aranytermése. Spanyolország kis termését a mór fejedelmek pénzverése emésztette fel. Német földön itt-ott, így Salzburgban, Meissenben s másutt is mostak aranyat, de ennek mennyisége minimális volt.{9}

Jelentékenyebb Csehország és Sziléziai aranytermelése, de a XIII–XIV. században ez sem igen nagy.{10} Csehország évi termelését a XIII. század közepe táján alig tehetjük többre 20–25 kg-nál,{11} a XIII. század végén s a XIV. század közepén pedig, amikor az aranymosás és bányászat nagyon fellendült, maximálisan 100–120 kg-ra becsüljük.{12} A sziléziai aranybányák túlnyomó része a liegnitzi hercegséghez tartozott. Összes bányáinak évi termelését 65–70, egész Sziléziáét maximálisan 80–100 kg aranyra tehetjük.{13}

Magyarország aranybányászata és aranymosása a XIII. században első virágkorát élte. Már Anonymus említi az erdélyi aranymosókat s dicséri az ottani arany jó minőségét. Okleveleink a XIII. században s a XIV. elején az ország legkülönbözőbb részeiben – Erdélyben, a későbbi alsó- és felsőmagyarországi bányavidéken, a Szepességben, Liptóban, a Duna felső folyása mentén, Szatmárban és Szlavóniában – említenek aranybányákat és aranymosókat,{14} aranyműveseket,{15} arannyal adózó népeket,{16} „Aranyos” nevű falvakat és folyókat.{17}

A magyar arany világkereskedelmi szerepére nézve fontosak az osztrák hercegek intézkedései. Az újabb kutatások kiderítették, hogy a bécsi árumegállító jog igazi jelentősége éppen abban rejlett, hogy Bécs a XIII. században magához ragadta Németország és a nemesércekben gazdag Magyarország közt a közvetítő kereskedelmet. Bécs egyik főpiaca volt az aranynak és ezüstnek, noha Ausztriának nem volt nemesérctermelése.{18} 1192-ben a regensburgi kereskedők még kiváltságot kaptak, hogy Bécsben szabadon vásárolhatnak aranyat.{19} Persze csakis magyar aranyról lehet szó, mert a csekélyebb mennyiségű cseh és sziléziai arany közvetlenül jutott nyugatra. Egy, a XIII. század elejéről való bécsi vámszabály megemlékezik az idegen országból behozott aranyról.{20} Később az 1221. évi városjog rendelkezése szerint, melyet 1244-ben és 1278-ban is megerősítettek, az idegen kereskedő már nem vásárolhatott sem aranyat, sem ezüstöt s ha hozott magával (persze magyarországi kereskedő), azt a pénzverőházban, a hercegi kamarában volt köteles eladni, beváltani. A Magyarországba Bécs elkerülésével belépő regensburgi, passaui és sváb kereskedőket – visszatértükkor – 2 márka arany fizetésére kötelezték büntetésképpen.{21} Ez annál feltűnőbb, mert egyébként a városjogban aranyban kirótt büntetésdíjak nem szerepelnek. Mindezek a rendelkezések a magyar aranytermelés jelentős voltának kétségtelen bizonyítékai. A XIII. században Németország aranyszükségletét, Bécs közvetítése mellett, a magyar bányák látták el.{22} A XIII. század végén a magyar arany már a flandriai (brüggei) piacon szerepel.{23}

Aranytermelésünket igen korán igyekeztek kihasználni a velencei kereskedők is. II. András és a velencei doge 1217-ben a király szentföldi útjára szükséges gályák bérlete ügyében kötött szerződésükben a velencei és magyar kereskedők beviteli vámját, a nyolcvanadot is szabályozták. A magyart és velencei területre bevitt aranyat, drágaköveket, gyöngyöt, selymet és fűszert ez alkalommal teljesen mentesítették a határvám fizetése alól.{24} A mentesség kölcsönös volt, de elsősorban Velence érdekeit szolgálta. Vámmentes piacot biztosított a keleti kereskedelem révén elsőrangú árucikkeinek, a fűszernek, selyemnek és drágaköveknek, viszont vámmentesség nyújtása által Velencébe csalogatta az arannyal kereskedő magyarországi polgárokat. A velenceiek a XIII–XIV. században sűrű kereskedelmi összeköttetésben álltak hazánkkal{25} s bizonyára nem utolsó sorban aranya miatt.

Velence mellett a középkor egyik legfontosabb nemesfémpiaca, Flórenc is itt szerezte be aranya egy részét.{26}

A magyar aranykereskedelem jelentőségét az itáliai forgalomra nézve egy, a XV–XVI. század fordulójáról való értesítés illusztrálja, mely szerint az afrikai aranykereskedőket Ungaro-knak hívták.{27} A késő középkorban forgalomba hozott arany jelentős része hazánkból került ki.{28}

Figyelembe véve a magyarországi aranybányászat geográfiai kiterjedését, a magyar aranynak imént megállapított világkereskedelmi jelentőségét és a későbbi termelési viszonyokat, a XIII. század második felében hazánk évi aranytermelését – habár pozitív adatokkal nem rendelkezünk – minden túlzás nélkül 1000 kg-ra, a Soetbeertől felvett XV. századvégi termelés 50 %-ára tehetjük.{29}

Afrika aranytermelését Soetbeer – a nyugati aranypartok felfedezése utáni időben – 3000 kg-ra becsüli. A XIII. században hozzávetőleg 2000 kg-ra tehetjük, amennyit egész Afrika termelt a XVI–XVIII. században.{30}

Ezüsttermelése a középkorban csaknem valamennyi európai országnak volt, de jelentékenyebb, a hazai pénzezüstszükségletet meghaladó mennyiségben csak Magyar- és Csehországok, Szilézia és Meissen bányái termeltek ezüstöt.

Csehország ezüstbányászata a XIII. században már igen jelentékeny volt s különösen fellendült a kuttenbergi ezüstbányák feltárása után, II. Vencel király idejében. Évi ezüsttermelését okleveles adatok alapján a XII. század közepén 4–5000 kg-ra, majd 10.000, s a XIII. század végén és a XIV. első felében már 20.000 kg-ra tehetjük,{31} melynek túlnyomó része a kuttenbergi bányaművek termelése volt.{32}

Szilézia XIII–XIV. századi ezüsttermeléséről részletes adataink nincsenek, mindenesetre sokkal csekélyebb volt, mint Csehországé, sőt valószínűleg Meissen termelését sem érte el. Az évi termelés a XIII. században nem igen tehető többre 3000 kg-nál.{33}

Meissen őrgrófság bányászata, melynek központja Freiberg volt, már a XII– XIII. században igen jó hírre tett szert s ezüstje a világpiacon is szerephez jutott.{34} A XIV. század közepéről származó számadatok alapján az évi termelés mennyisége 3000 kg-ra,{35} a XIII. században pedig – mikor a freibergi bányászat világkorát élte{36} – legalább is 4000 kg-ra tehető.

Németország egyéb bányáinak – a mansfeldi, harzi és schwarzwaldi stb. bányáknak – termelését kb. 4000 kg-ra becsülik.{1} A skandináv államok termelése is bizonyára már e korban elérte az 1000 kg-ot.{38} A többi európai ország termelését a XIII. században összevéve sem tehetjük többre 5-6000 kg-nál.{39}

Magyarország ezüstbányászata – éppúgy, mint aranybányászata – első virágkorát élte a XIII. század második felében. A XIII. századból s a XIV. század elejéről az alsómagyarországi bányavárosok közül az ősrégi Selmecbánya mellett, mely mint virágzó bányatelep, IV. Béla korában az iglaui városi és bányajoggal ruháztatott fel s e révén később csaknem az összes magyar bányavárosok anyavárosává lett,{40} Besztercebánya, Bakabánya, Körmöcbánya, a felsőmagyarországiak közül Jászó, Gölnicbánya, Rozsnyóbánya, Erdélyben Radna ezüstbányászatáról van biztos tudomásunk. Ezenkívül ezüstbányák voltak a Szepességben, a jászói prépost birtokain, Losonc mellett s valószínűleg Korponán és Zólyomban.{41}

Az ezüst hazánkban szabad kereskedés tárgya volt s a budai és gölnici vásárpénztarifák idevágó tételéből következtetve, voltak kereskedők, pénzemberek, akik a vásárokra csupán ezüsteladás, pénzüzlet végett jártak.{42} Az ezüsttermelés kiterjedt voltát bizonyítja a veretlen ezüstvaluta XIII. századi nagy elterjedése.{43} A magyar ezüst a világkereskedelemben is nagy szerepet játszott. Németország és Flandria ezüstszükségletének egy részét hazánk látta el Bécs közvetítésével s egészen bizonyos, hogy a bécsi kereskedők és az osztrák hercegi kamara fő jövedelmi forrásai közé tartozott a magyar ezüsttermés kivitelének közvetítése.{44} Velencébe is volt tekintélyes ezüstkivitelünk.{45}

Az ezüsttermelés évi mennyiségét illetőleg adataink nem maradtak fenn.{46} Mivel azonban Selmecbánya, Gölnicbánya és Radna bányászata a XIII. század második felében már teljes virágjában volt s említett többi ezüstbányáink is működtek, mivel a magyar ezüst a világkereskedelemben is szerephez jutott, a XIII. század második felében hazánk évi termelését óvatos becsléssel is legalább 10.000 kg-ra kell tennünk, melynek 40–50 %-át Selmec bányái szolgáltatták.{47}

Hozzávetőleges számításaink alapján a XIII. század második s a XIV. század első felében a világ évi átlagos nemesfémtermelését a következő táblázatba foglalhatjuk:

A termelő ország Afrika Magyarország Csehország Szilézia Meissen Németország
többi részei
Skandinávia Más európai
országok
Összes
termelés
Arany (kg) 2.000 1.000 100 100 jelentéktelen 3.200
Ezüst (kg) 10.000 15.000 3.000 4.000 4.000 1.000 6.000 43.000{48}

A XIII. század elején az ezüsttermelés mindenesetre lényegesen kevesebb volt, mert e század közepetájára esik az európai ezüstbányászat rohamos emelkedése. Csehországban Kuttenberg, Sziléziában a leubusi kolostor, nálunk Besztercebánya, Gölnicbánya, Jászó, Rozsnyóbánya és Bakabánya gazdag ezüsttelepeinek megnyitása hatalmasan fellendítették az ezüsttermelést.

* * *

A fokozódó ezüsttermelésnek, s vele párhuzamosan az itáliai aranypénzveréssel kapcsolatos aranykereslet folytonos és nagyarányú növekedésének természetszerűleg az ezüst elértéktelenedésére, illetve az arany értékének emelkedésére kellett volna vezetnie. S mégis azt látjuk, hogy az ezüst elértéktelenedése nem következett be. Sőt a változott aranykeresleti és ezüsttermelési viszonyok egyáltalában nem hagytak nyomot a két fém egykorú viszonyában. A két nemesfém értékaránya a középkorban a VIII. század óta csekély időleges ingadozásokkal állandóan 1:10 volt. S ez a viszony a XIII. század utolsó tizedéig sem változott meg, a század második felében mindenütt 1:9,5 , 1:10 az értékarány.{49}

E sajátságos és eddigelé kellő figyelemre nem méltatott jelenségnek, mely a keresleti és termelési viszonyok változásával látszólag ellentétben áll, a kínálati viszonyok egyidejű megváltozásában kell okát keresnünk.

Itália kereskedőnépe a XII. század vége óta minden nehézség nélkül juthatott az Afrikában és Magyarországon termelt aranyhoz. A bizánci császárságnak a IV. kereszteshadjáratban velencei támogatással történt elbuktatása (1204), az arab kalifátus hanyatlása, majd a XIII. század közepén bekövetkezett bukása után az olasz városok, elsősorban Velence, majd Genova s a többiek, úrrá lettek Kelet kereskedelmén. Ők váltak az Európa és Kelet közti kereskedelem közvetítőivé.{50} Afrika aranya, melyet korábban a bizánci és arab pénzverőházak és kereskedők üzeme emésztett fel, akadály nélkül özönlött Egyiptomon és az észak-afrikai kereskedővárosokon át Itáliába. A keleti kereskedelem révén Európába folyt az a hatalmas aranyfolyam, mely korábban Keleten ömlött szét s Európát legfeljebb csak gyenge hullámai érintették. Az Itáliában folyton növekvő aranykereslettel egyidőben az arany beözönlése is növekedett. S a XIII. század eleje óta Velencének és Flórencnek – mint láttuk – az emelkedő magyar aranytermelés tetemes részét sikerült az itáliai pénzpiacra vonzaniuk.

Itália és a tengermelléki országok fokozódó aranyszükségletét az azelőtt nyugati piacra nagyobb mennyiségben nem került afrikai és az emelkedő magyar aranytermelés ki tudta elégíteni. Viszont az ezüstkínálat a termelés nagyarányú emelkedése mellett sem tudott a kereslettel lépést tartani, mert az ezüstszükséglet az aranypénzek verése óta nemhogy kevesbedett volna, hanem inkább növekedett. Az aranypénzverést nem egy időben kezdték meg egész Európában. A XIII. században csak Itáliának és a Földközi-tenger mellékének volt uralkodó forgalmi pénze a forint és dukát. Francia- és Angolországban az ezüstpénz mellett még alárendelt szerepet játszott. Az Alpeseken innen pedig – bár az itáliai arany forgalomban volt – a régi ezüstvaluta volt teljes érvényben. Magában Itáliában, a helyi forgalom lebonyolítására tovább is ezüstpénzek – mégpedig a XII. század vége óta nehezebb, több ezüstöt tartalmazó pénzek – használatosak. És noha a nemzetközi forgalom pénze az arany volt, a keleti kereskedelem növekedésével egyenlő arányban nőtt Itália ezüstszükséglete. Nem szabad felednünk ugyanis, hogy Kis-Ázsia és India népei mindenkor különös előszeretettel viseltettek az ezüstpénz iránt. Az olaszok Kelet áruit ezüstön voltak kénytelenek megvásárolni s nagy mennyiségben verették a keleti forgalomra is szánt értékes ezüstpénzeiket.{51} Ezüstszükségletüket éppúgy, mint aranyszükségletük egy részét, a Magyarországgal való kereskedelem útján szerezték meg.{52} Magyarország gazdag fémbányászatának bizonyára jelentős része volt annak a támogatásnak megszervezésében, amellyel az Anjouk törekvéseit Flórenc és részben Velence kereskedői támogatták.{53} Keresték az összeköttetést Csehországgal is s e szándékukat megkönnyítette II. Vencel, ki a bányászat és pénzverés rendezésére és fellendítésére flórenci pénzemberekkel lépett érintkezésbe. A legnevezetesebb flórenci bankházaknak depoziturái [fiókjai] voltak Csehországban s bizonyítékaink vannak Velence cseh összeköttetéseiről is.{54} Az olasz törekvéseket azonban keresztezte és sokban akadályozta a németországi és franciaországi pénzviszonyok XIII. századi alakulása.

Nyugat- és Közép-Európában a XIII. században s a XIV. század elején az ezüstvaluta megjavítására irányuló reformtörekvések és a forgalom nagyarányú emelkedése megsokszorozták a XII. századi aprópénzkorszakban nagyon redukálódott ezüstszükségletet. A németországi bányák nem voltak elegendők a nagyszámban működő francia és német pénzverőházak szükségletének fedezésére. Különösen a Rajna-vidék folyton növekvő forgalmú kereskedővárosai, Flandria és Franciaország érezték a hazai ezüsttermelés hiányát. Ezüstszükségletük kielégítése végett Magyar- és Csehországgal, Sziléziával s a magyar közvetítő kereskedelmet kezében tartó Béccsel sűrűbb kereskedelmi összeköttetésbe léptek. A cseh, magyar és sziléziai ezüst ez országokban a XIII. században szabad kereskedés tárgya volt s egyben főkiviteli cikkük a nyugattal folytatott kereskedelemben.{55} S ami ezüst egyszer Magyar- és Csehországból kikerült, az elveszett Itáliára nézve, vagy pedig német és francia ezüstpénz alakjában, beváltási költségekkel terhelve, drágán jutott hozzájuk. Németországban a XII. század vége óta, a pénzreformokkal kapcsolatban szigorú ezüstkiviteli tilalmat léptettek életbe, eltiltották a veretlen ezüst- és idegen pénz kereskedelmi használatát s kötelezővé tették minden piacra hozott ezüstpénznek és ezüstnek a pénzverőházban helyi pénzre leendő beváltását.{56} A XIII. század végén Franciaország is kénytelen volt hasonló szigorú rendszabályokat hozni az ezüstkészlet kivitele ellen.{57} Az ezüstrúdvaluta és a kivitel tilalma, melyet a fejedelmi kamara beváltási jogának, vagyis a kereskedők ezüstbeváltási kényszerének szigorú keresztülvitele által hajtottak végre, természetszerű következménye volt a Nyugat-Európában századok óta uralkodó territoriális pénzrendszernek. A pénzverő urak legtöbbjének, hazai ezüsttermelés híján s a szállítási nehézségek mellett, csakis a beváltási jog szigorú keresztülvitele tette lehetővé pénzverési joga tényleges gyakorlatát.{58} E gazdasági kényszerűség mellett azonban a beváltási kötelezettségben rejlő kincstári haszon is hozzájárult a beváltási jog és ezüstkiviteli tilalom gazdaságpolitikai rendszerének kialakulásához. Elsősorban ez a tisztán utilitárius szempont eredményezte, hogy a XIII. század végén, illetve a XIV. század elején maguk a főtermelő országok, Meissen, majd Csehország is megszüntették az ezüst addigi szabad forgalmát.{59} A meisseni őrgróf és a cseh király kamarája ez intézkedéssel mintegy megadóztatta a németek, olaszok és más külföldi kereskedők hatalmas ezüstéhségét. A termelés hasznán felül a közvetítés hasznának egy részét is otthon tartották s ezzel természetesen drágították az ezüstöt.{60}

Az arany- és ezüstkereslet egyidejű emelkedése, kapcsolatban a nemesfémek kínálati viszonyainak XIII. századi alakulásával, lehetővé tette az itáliai valutareform minden rázkódtatás nélküli végrehajtását s megakadályozta az értékarány eltolódását.

* * *

A két fémpénz értékarányának állandósága a XIV. század elején megszűnt. A XIII. század legutolsó éveiben az értékalany már változni kezd az arany javára. 1295 és 1305 közt Flórencben 1:11 (10,8–11,1), Franciaországban és Burgundiában 1:12 (11,69–12,5), Dél-Németországban ugyanakkor 1:10, de 1313-ban már 1:13,35 az arány.{61} 1305 után az arany értéke rohamosan emelkedik. 1308 és 1324 közt Európa-szerte – Velencében, Flórencben, Génuában, Franciaországban, Dél-Németországban egyaránt – 1:13,6 és 1:15,9 közt ingadozik, az átlagos szám 1:14 (14 1/2). 1324 és 1344 közti időből, sajnos, Itáliából alig van adatunk. Velencében 1342-ben 1:15,18 az arány,{62} Franciaországban 1324–1338 közt és Angliában 1339-ben 1:12,6 törvényes (tehát nem forgalmi) értékarány alapján vernek pénzt. A hazai és későbbi német adatok megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy a cseh garasok és forintok közti viszony alapján – idegen, de állandó forgalmú pénzelemekről lévén szó – a valódi forgalmi értékarány csak olyképp határozható meg, ha nem a garasok színezüsttartalmát vesszük alapul, hanem a garasmárkáknak hazai forgalmi ezüstértékét. Magyarországon s a szomszéd német tartományokban a 64 (majd 66) cseh garasos számítási márkát a XIV. század eleje óta a kereskedelmi forgalomban 1 budai márka (245,53 g) finom ezüsttel, vagyis – a finom ezüst nálunk decima combustiós lévén – 220,984 g színezüsttel egyértékűnek tekintették. S ez a számítási mód 1330 után a magyar garasokkal szemben is érvényben maradt mindaddig, míg Károly 1338-ban meg nem szüntette a garasok verését.{63} Az aranyforint színaranyértéke – úgy a flórencié, mint a magyaré – 3,52 g-ra teendő.{64}

Két magyarországi forrás szerint az értékarány 1311 és 1336-ban 1:14,4 volt.{65} Más források szerint 1 budai márka finom ezüst (64 garas) 1311 és 1336 közt 4 aranyforint értékben forgott s ezt a kereskedelmi forgalomban kialakult értékviszonyt 1335 és 1336-ban I. Károly törvényesnek ismerte el pénzbérleti szerződéseiben.{66} 1335. és 1336. évi karintiai és admonti források is 4 forintba számítják a 64 és 66 garasos márkát, vagyis a troyesi (budai) márka finom ezüstöt.{67} Az értékarány ezek szerint 1311–1336-ig 1:15,62 volt.

1337–1339 közt hazánkban és Stájerországban az aranyáremelkedés hihetetlen mértéket öltött. 1 márka finom ezüst forgalmi értéke ez időben nálunk 3 forint,{68} Stíriában 3 1/5 forint{69} volt. Az értékarány 1: 20,92, illetőleg 1:19,61.{70} 1340–1342-ben ismét az 1336 előtti 1:14 és 1:15,2 közt ingadozó értékaránnyal találkozunk úgy hazánkban, mint Stájerországban.{71}

1344-ben új fordulat következett be. Az ezüstérték hirtelen magasra szökött. Flórencben 1345-ben már 1:11,04, 1347-ben 1:10,46, Milánóban 1350-ben 1:10,59, Francia- és Angolországokban 1344–1347 közt 1:11, 1:11,5-re süllyedt az értékarány.{72} Nagy Lajos 1345. évi pénzszerződése szerint már nálunk is csak 1:13,73,{73} Stíriában 1348-ban 1:11,77-re tehető{74} az arányszám.

A XIII. és XIV. század fordulóján bekövetkezett aranykrízis okát a szakirodalom a valutareformban, vagyis az aranykereslet nagyarányú megnövekedésében és az ezüstkereslet csökkenésében keresi. Ez a megítélés téves. A kereslet oldalán mindazok az okok és körülmények, amelyek a XIII. században az értékarány stabilitására vezettek, a XIV. század első tizedeiben is teljes mértékben fennálltak. Hazánk és Csehország 1325-ig, Németország pedig 1340-ig (illetőleg 1350-ig) a tiszta ezüstvaluta alapján álltak, ezüstkeresletük nemhogy fogyott volna, hanem az újabb reformtörekvések – így a cseh garasok verése, Károly Róbert 1323-i pénzreformja stb. – nyomán még növekedett. Itália ezüstszükséglete sem csökkent.

A keresleti viszonyok nem változván, ismét csak a kínálati viszonyok változásában kell az értékváltozás okát kutatnunk s főképp az afrikai és magyar aranypiac jelenségeit kell szemügyre vennünk.{75}

Az arany fő beszerzési forrásai – mint említettük – a XIII–XIV. században Afrika és Magyarország voltak. S a XIV. század első tizedében Itáliának az aranytermő országokkal való kereskedelme lényeges módosuláson ment keresztül. A szentföldi kereszténység utolsó várának, Akkonnak eleste (1291) után az egész keresztény világban újra fellobbant a mohamedánok elleni gyűlölet, Európa a pápa vezetése alatt új kereszteshadjáratra készült. Kritikus idő következett az itáliai kereskedővárásokra. Rossz szemmel kezdik nézni Velence, Génua s a többi városok, valamint a francia templárius lovagok keleti összeköttetéseit. A muzulmánokat igen sok, a hadviseléshez szükséges anyaggal, így fával, vassal, rézzel stb. ezek az európai kereskedővárások látták el, ily árukat hordva keletre, Afrika aranya és Kelet árui fejében. A felszabadító kereszteshadjárat újraéledő gondolata már a XIII. század végén a hitetleneknek hadianyaggal való ellátását tiltó pápai rendeletekre vezetett. V. Kelemen pápa pedig 1308-ban, majd a viennei zsinat 1312-ben szigorúan megtiltották a muzulmánokkal való kereskedelmet, mindennemű árunak Afrikába, különösen Egyiptomba és Szíriába vitelét. S a tilalom nemcsak papíron volt meg. Előbb génuai hajók, majd – ezek nem teljesítvén híven és részrehajlás nélkül feladatukat – 1308 óta a Johanniták és Henrik ciprusi király flottillái cirkáltak a Földközi-tengeren, feltartóztatva és lefoglalva minden kereskedőhajót, mely Egyiptom és Szíria felé, vagy onnét jövet útban volt. A blokád legsúlyosabban érintette Velencét, melynek rendes diplomáciai összeköttetése, kereskedelmét biztosító szerződései voltak Egyiptom szultánjával. Igyekezett is a tilalmat kijátszani, de végül is kénytelen volt meghajolni a pápa rendelete és a közhangulat előtt. 1323-ban Velence kormánya maga is eltiltotta az egyiptomi szultán fennhatósága alatti területekkel való kereskedelmi forgalmat.

Velencének ügyesen indokolt és kellő pénzbeli nyomatékkal ellátott kérelemmel több ízben – így már 1327-ben is – sikerült ugyan a pápai széktől engedélyt szereznie hajóinak Keletre indításához, illetve időnként adóval megváltania a tilalom alóli mentesítését. Mindazonáltal a keleti kereskedelem nagyon ellanyhult. Annyira, hogy 1343-ban, mikor Velence újra felveszi a diplomáciai összeköttetésnek 1323-ban elszakított fonalát, Izmail szultán felpanaszolta, hogy Velence hajói 23 évig elkerülték Egyiptomot.{76} Az egyiptomi és szíriai kereskedelem ellanyhulása nem maradhatott hatás nélkül a pénzpiacra. A kereszteshadjárat jegyében megszületett kereskedelmi tilalom a nyers arany egyik főforrását tömte be, mert az afrikai arany túlnyomó része Egyiptomon át jött Európába.

A körülmények sajátságos összejátszása következtében ugyanekkor a világ másik aranyforrása, Magyarország, noha – úgy látszik – Velence éppen innen igyekezett az Afrikából elmaradt aranyat pótolni,{77} már szintén nem vihetett ki annyi aranyat és ezüstöt, mint a XIII. század második felében, arany- és ezüstbányászatunk első nagy fellendülése korában. Az Árpád-ház kihaltát követő zavaros időkben az ország perifériáin levő bányák az oligarchák kezére jutottak. A nyitrai aranymosók és az alsómagyarországi bányavárosok – Selmec- és Körmöcbánya vidéke –, az esztergomi érsek birtoka: Rozsnyóbánya{78} s bizonyára a liptói bányák is Csák Máté,{79} az erdélyi bányák [Kán] László vajda,{80} a felsőmagyarországi bányavidék az Amadék kezére kerültek. A folytonos pártharcok, belső villongások rendkívül megnehezítették a külföldi és hazai kereskedők útját. A Felvidék kereskedelme s vele bányászata is megbénult s e bénulás csak Trencséni Máté 1321-ben bekövetkezett halála után szűnt meg. A termelés csökkent, mert az ököljog kora nem biztosította a bányásznép addig élvezett kiváltságainak és jövedelmének zavartalan élvezetét. A termés nagy része Máté, László vajda, az Amadék és párthíveik kincsesházába került, az ő javaikat szaporította.{81}

A magyar viszonyok következtében persze az ezüstkivitel is csökkent, de e tekintetben kárpótlást nyújtott Európának a II. Vencel korában felfedezett s éppen a XIV. század elején addig soha és seholsem tapasztalt gazdagságban kiaknázott kuttenbergi ezüstbányák termelése. S a cseh ezüst – noha Vencel 1300-ban a veretlen ezüst kivételét megtiltotta – nagy mennyiségben került piacra, különösen mióta a rövidéletű Habsburg-uralom alatt (1307-ben) a kivitelei tilalmat megszűntették s a cseh ezüst szabad forgalmát ismét biztosították.

I. Károly király a felvidék birtokbavétele után rendkívül nagy gondot fordított a bányászatra. A bányavárosoknak egyremásra adja az új kiváltságokat, új bányavárosokat alapít.{82} 1327-ben pedig megszüntette a régi szokásjogot, mely szerint az a föld, melyen aranyat, ezüstöt vagy más bányát találnak, megfelelő cserebirtok átengedése fejében a király tulajdonába jut, s mely szokás gyakorta a talált arany- és ezüsterek eltitkolására vezetett. Ezért életbe léptette – cseh mintára – a földesúri bányaszabadság rendszerét, melynek értelmében az arany- vagy ezüstkincset rejtő földbirtok az addigi birtokos tulajdonában marad, sőt az urbura, a királyi bányajövedelem (az arany 1/8-a s az ezüst 1/10-e) egyharmada is a földbirtokost illeti.{83} Az univerzális szabadságot nyomon követték az egyes birtokosoknak ily feltételek mellett adományozott bányaművelési kiváltságok{84} s a birtokosok bányatelepeinek alapítása.{85}

A magyar bányászat 1325 és 1342 közt hatalmasan fellendült, de ez nem változtatott a világpiac nemesfémkínálati viszonyain, mert Károly 1325 és 1330 közt – pénzverési reformjával kapcsolatban – az arany és ezüst kivitelét és a veretlen érccel vagy külföldi és régi pénzzel való kereskedést tiltó rendszabályokat hozott.{86} A tilalom szigorú végrehajtását bizonyítja, hogy a pápai tizedszedők 1332 és 1337 közt hazánkban, az aranytermelés egyik központjában, egyáltalában nem tudtak aranyhoz jutni. A magyar arany és ezüst szabad forgalma ilyképpen korlátoztatván, a kivitel kizárólag a magyar forintokra korlátozódott, mert a pénzverési szerződések értelmében forgó magyar ezüstpénz sem külföldi, sem hazai kereskedő nem vitte ki. Reájuk nézve ez igen nagy veszteséggel járt volna. A magyarországi fémkivitel az előző évekhez viszonyítva a bányászat nagyarányú fejlődése mellett is inkább csökkent, mint sem hogy emelkedett volna.{87} A magyar aranyforint kivitele pedig Károly korában még nem volt oly nagyarányú, mint a XIV. század második felében.

Az afrikai és magyarországi arany elmaradása, illetve kivitelének erős csökkenése érzékenyen érintette az európai pénzpiacot s természetszerűleg az arany értékének folytonos emelkedésére vezetett.

Az 1295-től 1344-ig tartó európai aranykrízist tehát nem a valutareform következtében beállott keresetnövekedés, hanem az aranykínálat csökkenése, az afrikai és magyar arany kivitelének politikai és háborús okokból történt akadályozása, s 1325 óta a magyar kiviteli tilalom életbeléptetése okozta.

A XIV. századi aranykrízis legsajátosabb jelensége az, hogy a harmincas évek végén az aranytermelő Magyarországon s a vele szomszédos német tartományokban – és csakis itt – az arany forgalmi értéke hihetetlenül magasra, a XIII. századi értéknek több mint kétszeresére szökött. E jelenség okát kétségkívül a hazai aranykereslet nagyobb arányú növekedésének kell tulajdonítanunk. Hazánkban 1311–1342-ben az arany rendes és törvényesen is elismert forgalmi értéke az ezüstének 14 1/2 – 15 1/2-szerese volt. Az aranybeszerzés azonban 1325–1326 óta, az aranykiviteli tilalom s a nemesfémek beszolgáltatásának kötelezettsége következtében rendkívül megnehezedett. A szabad forgalomból a veretlen aranyat kivonták és az idegen kereskedők kénytelenek voltak a magukkal hozott pénzért vagy áruikért kapott hazai ezüstpénzt a kamarákban magyar aranypénzre beváltani, de mindenkor a királytól 1335 és 1336-ban, s valószínűleg már 1325-ben megállapított 1:15,6, illetve 1342 óta 1:14,7 értékaránynak megfelelő értékben.{88} A harmincas évek végén azonban a beszerzésnek ez a módja is nehezebbé vált. Károly ugyanis 1336-ban a cseh királlyal egyetértésben – a bécsi árumegállító-jogon alapuló osztrák közvetítőkereskedelem kiküszöbölésével – Csehországon át közvetlen kereskedelmi utat nyitott meg a nyugati és északi német, flamand és francia kereskedőknek. E kereskedők a magyar és cseh királyoktól, valamint az utak és vámok nagy részének birtokosától, az esztergomi érsektől szerzett oltalomlevelek birtokában{89} 1337 óta – Bécset elkerülve – sűrűbben keresték fel hazánkat áruikkal. A magyarországi kereskedelem fő célja nemesérc s a XIV. században – különösen 1337–1339-ben a német, flandriai és angol aranypénzverés megindulása korában – elsősorban arany beszerzése volt.{90} Az aranykereslet – mit a pápai tizedszedők működése is növelt – a fokozottabb forgalom mellett nagyon megnövekedett. A kereslet hirtelen növekedése 1337 és 1339 közt egy időleges és speciálisan magyarországi, de a szomszéd német tartományokban is érezhetővé vált értékemelkedésre vezetett. A királyi pénzverőházak arra berendezve nem lévén, a hirtelen támadt kereslet igényeit a kezdő években nem tudták kielégíteni. Később azonban – úgy látszik, már 1340-ben – nagyobb mennyiségű aranypénz verésével sikerült az abnormis 1:20,9 értékarányt ismét az 1311 óta állandó 1:14 1/2 (15 1/2) értékarányra leszállítani.

Az 1344-ben bekövetkezett nagy fordulatnak, az értékarány 1:11, sőt 1:10-re csökkenésének és a csökkent arány állandósulásának sem tudta eddigelé a szakirodalom elfogadható okát adni.{91} A krízist nyilvánvalóan az aranykészlet megszaporodása idézte elő{92} s előidézte abban az időben, mikor már az Alpeseken innét is rohamosan terjedt az aranypénzverés, tehát az aranykereslet folytonosan fokozódott. Az 1344 és 1345-ben beállott s Európa-szerte érezhetővé vált ezüstkrízist az arany értékének rohamos és hirtelen esése jellemzi, amit a fokozódó aranykereslet mellett csakis igen nagy mennyiségű aranynak váratlan piacra dobása magyarázhat meg. Figyelmünket tehát ismét az aranytermelő országokra kell fordítanunk, amit az eddigi kutatás e kérdés vizsgálatánál teljesen elmulasztott.

Az 1344. évi itáliai pénzkrízis közvetlen előidézője – nézetem szerint – a magyar királyné 1343–44. évi itáliai utazása volt. Egy eddig ily szempontból figyelemre nem méltatott hazai forrásban – János küküllei főesperes krónikájában – olvassuk, hogy I. Károly király özvegye Endre ügyeinek rendezése végett 1343-ban Nápolyba utazván, 27.000 márka színezüstöt, 17.000 márka színaranyat és egy félköböl aranyforintost vitt magával. Majd – ez összeg nem bizonyulván elegendőnek – már itáliai tartózkodása alatt újabb 4000 márka aranyat kapott fiától, Nagy Lajostól.{93} A középkori krónikások efféle értesítései igen gyakran túlzottak. Küküllei értesítésének hitességében azonban nem kételkedhetünk. A számok – 27, 17 és 4 ezer – nem kerek számok, aminőket nagy összegek túlzott leírásánál mindig használtak. Küküllei, Lajos első éveire nézve – ezidőben udvari szolgálatban lévén – elsőrangú, nagyon jól értesült és az egykorú okleveles anyaggal igazolható kútfő.{94} Erzsébet királyné nápolyi útjának leírása pedig egész művének legsikerültebb, legpontosabb és legmegbízhatóbb fejezete. Nagyon indokolt az a feltevés, hogy az úton ő maga is részt vett a királyné kíséretében.{95} A 21.000 márka arany mint útiköltség hihetetlen összegnek látszik, de nem szabad felednünk, hogy ez összeg nem úti kiadásokra s a rendes ajándékok kiosztására, hanem Endre herceg nápolyi trónjának biztosítására volt szánva. A XIV. században Itáliában, a nápolyi és avignoni udvarok romlott légkörében rengeteg pénz kellett vesztegetésre, párthívek szerzésére és a pápa környezetének lekötelezésére. S az Anjouk, mikor egy új birodalom megszerzéséről volt szó, a jövő kilátásokat tartva szem előtt, sohasem fukarkodtak a pénzzel. Így Lajos őse, I. Károly szicíliai király 1269-ben Izabella lányának, László magyar királyfi jegyesének – a magyar trón leendő megszerzését tartva szeme előtt – hiteles oklevelek tanúsága szerint 20.000 márka aranynak megfelelő összeget adott hozományul.{96} Nincs tehát semmi csodálnivaló sem abban, hogy Lajos és anyja – a nápolyi királyság megszerzését és biztosítását tűzve célul – hasonló nagy összeget fordítottak a nápolyiak s a pápai udvar lekötelezésére.{97}

21.000 márka, vagyis 5250 kg aranynak Itáliába vitele és szétosztása egyértelmű volt a magyar királyi kincstár aranykészletének ellenérték nélküli piacra dobásával. Itália 1343 végén és 1344 elején egyszeriben – Magyarország hatévi s a világ kétesztendei összes termését megközelítő – nagymennyiségű, 1.449.000 aranyforint (mai pénzben 16.780.000 korona s vásárlóképességét tekintve, mai értékben körülbelül 170–200 millió korona) értékű arany birtokába jutott. S történt ez abban az időben, mikor az egyiptomi kereskedelem mesterséges korlátozása, a magyar belső állapotok s a kiviteli tilalom következtében Itália már évtizedek óta alig tudott aranyhoz jutni! A hirtelen aranybőség természetes következménye az arany értékének rohamos esése lett. 1345–1347-ben Flórencben, az akkori világ londoni börzéjén, a két fém értékaránya már 1:11, 1:10,5 volt s ez az arány a század végéig állandó maradt.{98}

Az 1344. év fordulópontot jelöl az itáliai városok és különösen Velence keleti kereskedelmének történetében is. Az itáliai s általában az európai külkereskedelmet súlyosan érintő kereskedelmi tilalom eredeti célja a muzulmánok hadianyaggal való ellátásának meggátlása volt, s a szent hadicél érdekében jogosnak tűnt fel a kortársak előtt. Mihelyt azonban a kereszteshadjárat gondolata háttérbe szorult s nyilvánvalóvá lett a szép eszme életképtelensége, a keleti kereskedelmi tilalom s az ennek betartása végett a Johanniták és Ciprus királya által végrehajtott blokád elvesztették jogosságukat. A kereskedő államok tovább nem tűrhették ez állapotot s újra felvették a keleti kereskedelem megszakított fonalát. Velence 1343-ban újra köveket küld az egyiptomi szultánhoz s 1344-ben szerződést köt vele kereskedelmi érdekeinek biztosítása végett. 1344-ben Velence és Egyiptom kereskedelmi összeköttetése ismét létrejött. A közel ötven esztendeje ellanyhult és huszonhárom éve csaknem teljesen szünetelő forgalom – az 1355-i és 1361-i újabb kereskedelmi szerződések bizonysága szerint – hamarosan fellendült s a régi mederben folyt. A pápák bizonyos adóösszeg fejében szemet hunytak a hitetlenekkel való kereskedés fölött.{99} Az egyiptomi és szíriai forgalom megindulta azonban egyértelmű volt az aranykínálat növekedésével és természetesen a pénzpiacra sem maradhatott hatás nélkül. Ugyanez időben Nagy Lajos nagykoncepciójú imperialisztikus törekvései és a magyarországi külkereskedelem hatalmas fellendülése piacra vitték a magyar aranypénzt. A magyar forint, mint a flórenci forint és a velencei dukát egyenrangú társa elfoglalta helyét a világpiacon.{100}

* * *

A XIV. századi nagy aranyválság oka az aranykínálatnak – a szabad forgalmat akadályozó, erőszakos, külső tényezők által előidézett – csökkenése volt. A „hitetlenekkel” való kereskedés mesterséges megakadályozása, a zavaros magyarországi viszonyok, majd a magyarországi kiviteli tilalom következtében a XIII. század utolsó éveiben a két nemesfém értékarányának állandósága megszűnt. Az arany értéke abnormisan magasra emelkedett. A félszázadig tartó pénzkrízisnek 1343. és 1344. évek fordulóján a magyar Anjou-ház vetett véget, nápolyi hatalmi törekvései érdekében minden ellenérték nélkül hatalmas aranymennyiséget dobván az itáliai pénzpiacra. A magyar királyi kincstárnak két évtizeden át gyűjtött s a szabad forgalomból elvont aranytartaléka valóságos forradalmat okozott az európai pénzpiacon. Az aranyérték hirtelen esése nyomán 1344 és 1345-ben világszerte helyreállott a két nemesfém normális értékviszonya. Az 1344-ben újra meginduló egyiptomi kereskedelem, kapcsolatban a magyar aranypénz mind fokozódó külföldi forgalmával – noha a német és angol aranyverés fellendülésével az aranykereslet folytonosan nőtt – útját állotta minden további értékváltozásnak. A XIV. század közepén a normális pénzviszonyok megszilárdultak s a két fém értékviszonya a középkor végéig ismét állandó maradt. 1344 óta nyoma sincs az előző félszázad magas aranyárainak.


[1] (Első kiadása a Fejérpataky-Emlékkönyvben. Olasz kiadása: La circolazione delle moneta d’oro in Ungheria del X al XIV secolo e la crisi Europea dell’oro nel secolo XIV. Rivista Italiana di Numismatica. Milano, 1922. Fascic. II–III.)