15341.htm

CÍMSZÓ: Wechselmann

SZEMÉLYNÉV: Wechselmann Ignác

SZÓCIKK: Wechselmann Ignác, lovag, műépítész és filantróp, szül. Nicolajban (Porosz-Szilézia)1828., megh. Budapesten 1903 febr. 17. Berlinben és Bécsben tanult és 1856. Budapesten telepedett le, ahol Ybl Miklós kompozícióit javarészt ő juttatta kivitelre. Így az ő művei: a várkerti építkezés, a vámpalota, a régebbi egyetemi épületek és az egyetemi könyvtár stb. Nevét jobban megörökítette végrendeletével, amelyben a róla elnevezett vak gyermekek intézete részére 1.400,000 koronát adományozott, azzal a kikötéssel, hogy az intézetbe felerészben zsidó, felerészben keresztény gyermekek veendők fel. Ugyancsak végrendeletileg két millió koronát hagyott tanítói segélyezésre s ebből is zsidó és keresztény tanítók egyformán részesedtek. A W.-féle Vakok Intézete 1926. a Bethlen-térre költözött, mert a pénzelértéktelenedés következtében nem tudták azt eredeti alakjában fenntartani s mások nem gondoskodtak a nemeslelkű alapítvány pótlásáról. Az eredeti W.-intézet általa alapított palotáját eladták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5341. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15341.htm

CÍMSZÓ: Wechselmann

SZEMÉLYNÉV: Wechselmann Ignác

SZÓCIKK: Wechselmann Ignác, lovag, műépítész és filantróp, szül. Nicolajban Porosz-Szilézia 1828., megh. Budapesten 1903 febr. 17. Berlinben és Bécsben tanult és 1856. Budapesten telepedett le, ahol Ybl Miklós kompozícióit javarészt ő juttatta kivitelre. Így az ő művei: a várkerti építkezés, a vámpalota, a régebbi egyetemi épületek és az egyetemi könyvtár stb. Nevét jobban megörökítette végrendeletével, amelyben a róla elnevezett vak gyermekek intézete részére 1.400,000 koronát adományozott, azzal a kikötéssel, hogy az intézetbe felerészben zsidó, felerészben keresztény gyermekek veendők fel. Ugyancsak végrendeletileg két millió koronát hagyott tanítói segélyezésre s ebből is zsidó és keresztény tanítók egyformán részesedtek. A W.-féle Vakok Intézete 1926. a Bethlen-térre költözött, mert a pénzelértéktelenedés következtében nem tudták azt eredeti alakjában fenntartani s mások nem gondoskodtak a nemeslelkű alapítvány pótlásáról. Az eredeti W.-intézet általa alapított palotáját eladták.

15341.ht

CÍMSZÓ Wechselman

SZEMÉLYNÉV Wechselman Igná

SZÓCIKK Wechselman Ignác lovag műépítés é filantróp szül Nicolajba Porosz-Szilézi 1828. megh Budapeste 190 febr 17 Berlinbe é Bécsbe tanul é 1856 Budapeste telepedet le aho Yb Mikló kompozíciói javarész juttatt kivitelre Íg a művei várkert építkezés vámpalota régebb egyetem épülete é a egyetem könyvtá stb Nevé jobba megörökített végrendeletével amelybe ról elnevezet va gyermeke intézet részér 1.400,00 koroná adományozott azza kikötéssel hog a intézetb felerészbe zsidó felerészbe keresztén gyermeke veendő fel Ugyancsa végrendeletile ké milli koroná hagyot tanító segélyezésr ebbő i zsid é keresztén tanító egyformá részesedtek W.-fél Vako Intézet 1926 Bethlen-térr költözött mer pénzelértéktelenedé következtébe ne tudtá az eredet alakjába fenntartan máso ne gondoskodta nemeslelk alapítván pótlásáról A eredet W.-intéze által alapítot palotájá eladták

15341.h

CÍMSZ Wechselma

SZEMÉLYNÉ Wechselma Ign

SZÓCIK Wechselma Igná lova műépíté filantró szü Nicolajb Porosz-Sziléz 1828 meg Budapest 19 feb 1 Berlinb Bécsb tanu 185 Budapest telepede l ah Y Mikl kompozíció javarés juttat kivitelr Í műve várker építkezé vámpalot régeb egyete épület egyete könyvt st Nev jobb megörökítet végrendeletéve amelyb ró elneveze v gyermek intéze részé 1.400,0 koron adományozot azz kikötésse ho intézet felerészb zsid felerészb kereszté gyermek veend fe Ugyancs végrendeletil k mill koron hagyo tanít segélyezés ebb zsi kereszté tanít egyform részesedte W.-fé Vak Intéze 192 Bethlen-tér költözöt me pénzelértéktelened következtéb n tudt a erede alakjáb fenntarta más n gondoskodt nemeslel alapítvá pótlásáró erede W.-intéz álta alapíto palotáj eladtá

15341.

CÍMS Wechselm

SZEMÉLYN Wechselm Ig

SZÓCI Wechselm Ign lov műépít filantr sz Nicolaj Porosz-Szilé 182 me Budapes 1 fe Berlin Bécs tan 18 Budapes teleped a Mik kompozíci javaré jutta kivitel műv várke építkez vámpalo rége egyet épüle egyet könyv s Ne job megörökíte végrendeletév amely r elnevez gyerme intéz rész 1.400, koro adományozo az kikötéss h intéze felerész zsi felerész kereszt gyerme veen f Ugyanc végrendeleti mil koro hagy taní segélyezé eb zs kereszt taní egyfor részesedt W.-f Va Intéz 19 Bethlen-té költözö m pénzelértéktelene következté tud ered alakjá fenntart má gondoskod nemesle alapítv pótlásár ered W.-inté ált alapít palotá eladt

15341

CÍM Wechsel

SZEMÉLY Wechsel I

SZÓC Wechsel Ig lo műépí filant s Nicola Porosz-Szil 18 m Budape f Berli Béc ta 1 Budape telepe Mi kompozíc javar jutt kivite mű várk építke vámpal rég egye épül egye köny N jo megörökít végrendeleté amel elneve gyerm inté rés 1.400 kor adományoz a kikötés intéz felerés zs felerés keresz gyerm vee Ugyan végrendelet mi kor hag tan segélyez e z keresz tan egyfo részesed W.- V Inté 1 Bethlen-t költöz pénzelértéktelen következt tu ere alakj fenntar m gondosko nemesl alapít pótlásá ere W.-int ál alapí palot elad

1534

CÍ Wechse

SZEMÉL Wechse

SZÓ Wechse I l műép filan Nicol Porosz-Szi 1 Budap Berl Bé t Budap telep M kompozí java jut kivit m vár építk vámpa ré egy épü egy kön j megörökí végrendelet ame elnev gyer int ré 1.40 ko adományo kiköté inté feleré z feleré keres gyer ve Ugya végrendele m ko ha ta segélye keres ta egyf részese W. Int Bethlen- költö pénzelértéktele következ t er alak fennta gondosk nemes alapí pótlás er W.-in á alap palo ela